Tjänstbarhetsprov för sökhund – vägglöss

Provet är framtaget för att säkerställa kvalitetsnivå på sökekipagen hos Hundägarservice. Alla hundar som ska arbeta operativt hos Hundägarservice ska genomgå detta tjänstbarhetsprov med godkänt resultat årligen och detta är en lägsta nivå. Vid godkänt resultat tilldelas ekipaget ett kvalitetsbevis, samt ett protokoll.

Provet bedöms av person som är kunnig i specialsök och inte har varit inblandad i dressyren av hundarna. Personen vi valt som kontrollant är Reino Oskarsson, Gömmets Hundskola.

KRAVSPECIFIKATION

Lydnad.
Ekipaget prövas under pågående sök. Hunden skall följa förarens direktiv under söket. Kunna framföras under god ordning, kopplad och lös, samt kunna läggas eller sättas ner och lämnas t.ex. för att ge föraren direktiv.

Sökmetodik.
Ekipaget skall klara av att söka kopplad och lös under söket. Det är viktigt att hela det angivna området blir genomsökt. Vid träff så får dock ekipaget flytta sig en meter ifrån gömman för att fortsätta söket. Ekipaget skall kunna genomföra detaljsök och skanning. Hundarna får inte störas ut av personer eller annat som kan förekomma normalt i dess miljö.

Föraren ansvarar själv för att se till att hunden får paus vid behov och likaså om den behöver stöttning etc.

Uthållighet.
Det är viktigt att hunden visar god uthållighet och söket prövas under minst 20 min x 3 pass upp till max 1,5 timma för sökarbete i ett område som t.ex. lokal, samt minst 5 min - max 20 min för sök av bagage.

Markering.
Frys-, sitt-, ligg- och eller skallmarkering är tillåtet. Markeringen skall vara tydlig och skall ej göra skada på egendom eller annat. Som markering räknas när föraren anmäler markering. Kontrollanten bekräftar ej om rätt eller fel, utan föraren rapporterar var hen fått markering och arbetar som om det var ett operativt sök. Föraren får självklart berömma och uppmuntra sin hund för utfört arbete.

 

 

Provet sker i tre praktiska delar, samt en teoretisk del.

1. Urvalsbana.

Preparering ska ske minst 1 timma före första hund.
Minst fem till sex behållare skall finnas i banan. Vägglössen kommer att finnas i olika förpackningsformer.
Hunden skall markera vuxna levande vägglöss, samt levande nymf, ett prov för vardera.
Detta för att säkerställa att hunden kan rätt etikett, dvs. doftbild av levande vägglöss och nymfer. Hunden ska träffa rätt tre gånger i följd av både vuxna levande och nymfer.

I banan skall även avdödad lus ingå, denna skall hunden diskriminera. Likaså tomma vialer och andra typer av förpackningar kommer att finnas i banan som störningsbrus och som hunden ska diskriminera.

2. Sök av område i form av lokal, hus/villa, lägenhet, hotellrum.

Preparering ska ske minst 1 timma före första hund. Vuxna levande vägglöss, samt levande nymf används vid provet. Minsta doftmängd på gömmorna skall vara minst 5 vägglöss/nymfer.

Det kommer även finnas döda vägglöss i sökområdet som hunden ej ska markera.

Minst 5-10 st hotellrum (möblerade/omöblerade rum) skall avsökas och ska i storlek motsvara ca ½ -1 villa (5-10 rok), alternativt 2-3 lägenheter (2-3 rok). Storleken på rummen kan variera mellan vanligt hotellrum (10kvm) upp till ca 50 kvm. Antal rum anpassas efter mängden möbler att söka och framför allt söktid.

Placering av gömmor varieras men naturliga platser för vägglöss prioriteras. 2-5 gömmor per hund. Minst ett av rummen skall vara tomt från preparat. Högsta höjd för gömma 1,5 meter.

3. Sök av bagage/väskor

Preparering ska ske minst 1 timma före första hund. Vuxna levande vägglöss, samt levande nymf används vid provet. Minsta doftmängd på gömmorna skall vara minst 5 vägglöss/nymfer.

Det kommer även finnas döda vägglöss i någon/några av väskorna som hunden ej ska markera.

Provet arrangeras genom att placera 20 olika väskor, t.ex. resväska eller större bag på en öppen yta så det blir tydligt för hunden att det är bagagesök som ska genomföras.

Antal gömmor varieras mellan 1-5 gömmor per hund.

4. Teoretisk del: Skriva rapport för genomfört sök.

Föraren skriver en rapport över sökt område där beskrivning över sökområdet tydligt framgår om var man gjort fynd eller inte. Denna rapport skickas in för kontroll och godkännande efter avslutat prov. Rapporten ska skrivas på dator.

För godkänt krävs att hunden finner och markerar samtliga gömmor i samtliga delar, samt godkänt i den teoretiska delen som innebär att skriva en rapport av genomfört sök som ska lämnas till kontrollanten (kunden).
Råder tveksamheter så kan provet förlängas eller förändras för att utröna om ekipaget är klar för tjänst.

Omprov kan göras direkt om det kan antas att anledningen till underkännandet kan bero på tillfällighet. I annat fall så prövas hunden en annan dag.